Bedrijfsgegevens

The Box
Leighworks
Baalsebaan 162
3120 Tremelo

Ondernemingsnummer: 0842.204.874
E-mailadres: info@theboxshop.be
Website: theboxshop.be

Artikel 1 – Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden 

1.1. In deze algemene voorwaarden beschrijven we de regels op basis waarvan wij onze producten aan jou zullen leveren. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze producten en bevatten belangrijke informatie over jouw rechten en plichten.

1.2. Door onze website te gebruiken, ga je akkoord met onze algemene voorwaarden.

1.3. De laatste versie van deze algemene voorwaarden is steeds van toepassing.

1.4.  Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht. Elke betwisting in verband met de interpretatie of uitvoering van een contract en met betrekking tot onze facturen behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Antwerpen, tenzij dwingend recht anders bepaalt.

1.5. Wanneer een bepaling uit deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk in strijd zou zijn met een wettelijke bepaling, en daardoor nietig zou zijn, blijven deze voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht. Indien nodig zullen partijen gezamenlijk een nieuwe bepaling overeenkomen die in dezelfde lijn ligt met het doel van de nietige bepaling.

Artikel 2 – Aanbod

2.1. Wij doen een aanbod via onze website, via e-mail of via sociale media. De prijzen worden uitgedrukt in euro en zijn steeds inclusief btw.

2.2. Wij hebben steeds het recht om de tarieven en/of voorwaarden aan te passen. Het aanbod dat bestond op het moment dat jij het aanvaardt, dus bij het aankopen van een van onze producten, is het geldende aanbod.

2.3. Wij kunnen niet aan ons aanbod worden gehouden indien jij redelijkerwijze kon begrijpen dat het aanbod of een onderdeel daarvan een kennelijk materiële vergissing of verschrijving bevat, zoals een onrealistisch hoge korting of ongebruikelijk lage vraagprijs.

2.4. Wij verkopen onze producten alleen op onze eigen website. Betalingen gebeuren online in een beveiligde webomgeving. Door een product te kopen op onze website verklaar je je akkoord met de verwerking van jouw persoonsgegevens conform onze privacy policy.

2.5. Eventuele acties, kortingen of promoties gelden eenmalig en alleen tijdens de aangegeven tijdsperiode. Ze zijn niet cumuleerbaar met andere acties, kortingen of promoties.

Artikel 3 – Levering

3.1. De producten worden na ontvangst van betaling verzonden en dit na maximaal 2 werkdagen (tenzij wanneer dit anders aangegeven staat, zoals bij verlof). Indien producten niet op voorraad zijn, word je op de hoogte gehouden van de aangepaste levertijd. Wanneer de bezorging vertraging heeft, ontvang je hiervan zo spoedig mogelijk bericht. Indien de bezorging langer dan 30 kalenderdagen duurt, heb je het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden.

3.2. Bij elke verzending krijg je een traceercode om je pakket op te volgen.

3.3. Als je koos voor levering aan huis worden de producten geleverd op het verzendadres dat je gaf tijdens het afrekenen van je bestelling. Het is jouw verantwoordelijkheid om deze informatie foutloos aan ons te verstrekken. Als de goederen terugkomen naar The Box doordat een fout verzendadres opgegeven werd, zijn de kosten voor herlevering voor jou als koper. Als de goederen terugkomen naar The Box doordat de post geen levering aan huis kon doen, en het pakket bijvoorbeeld niet op tijd werd opgehaald bij de post, zijn de kosten voor herlevering voor jou als koper.

3.4. Als je koos voor levering in een afhaalpunt dien je als ontvanger de producten binnen de gegeven tijdsperiode op te halen. Als de goederen terugkomen naar The Box zijn de kosten voor herlevering voor jou als koper.

3.5. We vragen je geduld bij de levering, want dit kan soms wat langer duren. We hebben helaas geen invloed op de levertijden en vertrouwen hiervoor op de werking van de post. Sporadisch gebeurt het helaas dat de post een pakje verloren doet. In dit geval kan je opteren voor een herverzending (indien het product nog in stock is) of een annulatie met terugbetaling van de bestelling. Een pakje kan niet als verloren behandeld worden, als de tracking aangeeft dat het afgeleverd werd.

Artikel 4 – Herroepingsrecht

4.1. Algemeen

4.1.1. Je hebt het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen na ontvangst van de aangekochte fysieke producten jouw bestelling te herroepen. Wij hebben het recht jou te vragen naar de reden van herroeping, maar je bent niet verplicht een reden op te geven.

4.1.2. Het herroepingsrecht geldt niet voor op maat gemaakte producten, op maat samengestelde pakketten en producten met een vervaldatum.

4.1.3. De kosten om een bestelling te retourneren zijn voor jou als koper.

4.1.4 Gemaakte verzendkosten voor de levering van je bestelling worden niet terugbetaald in geval van herroeping opgevraagd door de koper.

4.2. Uitoefening van het herroepingsrecht

4.2.1. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet jij ons via een ondubbelzinnige verklaring per e-mail via info@theboxshop.be op de hoogte stellen van jouw beslissing om jouw aankoop te herroepen. Deze mededeling moet ons bereiken vóór de herroepingstermijn van 14 kalenderdagen, zoals beschreven in art. 4.1.1, verstreken is. 

4.2.2. Jij moet de aangekochte goederen in originele staat en verpakking terugsturen naar ons binnen 14 kalenderdagen na de dag waarop je jouw beslissing om de overeenkomst te herroepen hebt meegedeeld aan ons. 

4.2.3. De kosten van het terugzenden van de goederen zijn voor jouw rekening. 

4.2.4. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behouden wij ons het recht om jou aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door jou dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

4.2.5. De terugbetaling van de herroepen goederen, exclusief de gemaakte leveringskosten, gebeurt binnen 14 kalenderdagen nadat wij de herroepen goederen ontvangen hebben.

4.2.6. Wij betalen jou terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee jij de oorspronkelijke transactie hebt verricht, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. 

Artikel 5 – Aansprakelijkheid

5.1. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, te wijten aan verkeerd of onjuist gebruik van onze producten.

5.2. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade door inbraak of hacking van onze website. Wij zullen het nodige doen om alle redelijke beveiligingsmaatregelen in acht te nemen en dit conform de stand ter technieken die op dit moment beschikbaar zijn. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade door phishing, farming of andere vormen van internetfraude of andere criminele activiteiten. 

Artikel 6 – Intellectuele eigendomsrechten 

6.1. Alle verstrekte informatie (zoals teksten en foto’s) en overige inhoud op deze website zijn eigendom van The Box. Deze inhoud is beschermd door de relevante rechten van intellectueel eigendom. Dit houdt onder andere auteursrecht, merkenrecht, databankrecht, naburige rechten, octrooien en modelrecht in.

6.2. Het is jou uitdrukkelijk verboden om ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud opgesteld door ons te kopiëren of wijzigen en voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken. 

6.3. Bij inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten dienen wij over te gaan tot het opeisen van toepasselijke schadevergoedingen.

Artikel 7 – Betwistingen 

Je bent verplicht om eventuele klachten over facturen en/of geleverde producten binnen de 7 kalenderdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk per e-mail kenbaar te maken aan ons. Indien van een gebrek van een fysiek product later melding zou worden gemaakt, komt jou geen absoluut recht toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling. Elke betwisting behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Antwerpen, tenzij dwingend recht anders bepaalt.

Je kan ook steeds kiezen om een klacht in te dienen bij de consumentenombudsdienst van de Federale Overheid.