Privacy Policy

In dit privacybeleid staat uitgelegd hoe wij jouw persoonsgegevens gebruiken en welke rechten jij hebt als klant en bezoeker van deze website. 

We hechten een grote waarde aan de bescherming van jouw privacy en persoonsgegevens. Deze privacyverklaring is bedoeld om jou als klant en bezoeker van deze website op een transparante wijze te informeren over de gegevens die wij van jou zullen verzamelen. Dit in overeenstemming met de Belgische en Europese regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Door deze website te gebruiken en jouw gegevens te verstrekken, ga jij uitdrukkelijk akkoord met dit privacybeleid. De toestemming die jij geeft is steeds vrij. Je hebt te allen tijde het recht om deze toestemming in te trekken. Een intrekking van jouw toestemming heeft evenwel geen invloed op de verwerking van persoonsgegevens voorafgaand aan de intrekking; op basis van elke wettige reden tot verwerking van persoonsgegevens; in geval van rechtmatig belang van de verwerking.

Artikel 1 – Wie zijn we? 

Deze privacyverklaring is van toepassing op de website theboxshop.be. De verantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens is:
The Box
Leighworks
Baalsebaan 162
3120 Tremelo
Ondernemingsnummer: 0842.204.874

Voor vragen omtrent de verwerking van jouw persoonsgegevens kan je steeds contact opnemen met ons via e-mail: info@theboxshop.be.

Artikel 2 – Gegevensverwerking

Wij verwerken enkel de gegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van onze diensten. Wij verwerken verschillende soorten persoonsgegevens, afhankelijk van de diensten die jij afneemt bij ons en gebruikt op onze website. 

Wij verwerken jouw gegevens in het kader van onze werkzaamheden en verzamelen jouw gegevens om onder andere jouw vragen te beantwoorden, nieuwsbrieven te verzenden, directe marketing uit te voeren en uiteraard om de uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken. Dit zijn dan ook de gegevens die noodzakelijk zijn zodat jij gebruik kan maken van onze diensten. 

Hieronder vind je een overzicht van de gegevens die wij verwerken, het doel van deze verwerking, welke juridische grondslag we hiervoor gebruiken en hoe lang we deze gegevens bewaren.

Contactgegevens

Gegevens: naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, bedrijfsnaam, ondernemingsnummer…

Doel: We verzamelen en verwerken jouw contactgegevens om jouw vragen te beantwoorden, voor directe marketing doeleinden, om jou op de hoogte te houden omtrent events of nieuwe artikelen… Daarnaast gebruiken wij deze gegevens voor de uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken zodat we van jou een tevreden klant kunnen maken. We kunnen jouw gegevens ook verwerken voor het uitvoeren van de door jou gedane bestellingen. We kunnen jouw gegevens ook gebruiken voor het plaatsen van recensies over onze diensten of producten. Ook worden je gegevens verwerkt wanneer jij reacties achterlaat op onze berichten of artikelen. 

Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst en toestemming.

Duurtijd: We bewaren deze gegevens zonder termijn, of tot jij een verzoek tot verwijdering zou aanvragen of de wet anders verlangt.

Facturatie en financiële administratie

Gegevens: naam, factuuradres, telefoonnummer, e-mail, bankgegevens en openstaand saldo.

Doel: We verzamelen jouw persoonlijke gegevens om jouw betaling te verwerken.

Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst en toestemming.

Duurtijd: We bewaren deze gegevens minstens 7 jaar, aangezien dit de wettelijke verplichting is. 

Technische informatie

Gegevens: IP adres, foutmeldingen…

Doel: We verzamelen jouw technische informatie om onze website verder af te stemmen op het algemeen gebruik en om deze naar de toekomst toe te verbeteren.

Grondslag: Gerechtvaardigd belang en toestemming.

Duurtijd: We bewaren deze gegevens zonder termijn, of tot jij een verzoek tot verwijdering zou aanvragen of de wet anders verlangt.

Artikel 3 – Directe marketing 

Wij gebruiken jouw persoonsgegevens ook voor directe marketing doeleinden, zoals onze nieuwsbrief. Op die manier kunnen wij jou op de hoogte houden van events, kortingen of nieuwe producten en diensten. We doen dit enkel met jouw uitdrukkelijke toestemming. Je kan deze toestemming steeds intrekken, gelieve dit verzoek ons te bezorgen per e-mail.

Artikel 4 – Bescherming van jouw gegevens 

We hebben de nodige technische en organisatorische maatregelen getroffen met het oog op de beveiliging van jouw persoonsgegevens tegen verlies of enige vormen van onrechtmatige verwerking. We doen uiteraard alle redelijke inspanningen om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te beschermen.

Artikel 5 – Welke gegevens geef ik door aan derden of derde landen? 

We zullen jouw persoonsgegevens niet doorgeven aan derden zonder jouw toestemming, tenzij wanneer we daartoe verplicht zouden zijn door de wet of wanneer dit noodzakelijk is voor de bedrijfsvoering. Wij zullen jouw persoonsgegevens nooit verkopen aan derden.

We delen jouw gegevens met de volgende partijen: 
• Website platform: WordPress met Woocommerce
• Nieuwsbriefdienst: Mailerlite
• Betaaldiensten: Mollie, Paypal
• Website hosting: Easyhost

Artikel 6 – Wat zijn jouw rechten als betrokkene? 

Als betrokkene beschik jij over diverse rechten met betrekking tot de over jou verzamelde persoonsgegevens. Indien je beroep wenst te doen op een van de hiernavolgende rechten, gelieve ons te contacteren per e-mail.

Jij beschikt over de volgende rechten:
• Recht van inzage en kopie;
• Recht van aanpassing of rectificatie;
• Recht van gegevensuitwissing (recht om vergeten te worden);
• Recht op beperking van verwerking;
• Recht van bezwaar;
• Recht op overdraagbaarheid.

Wanneer jij een verzoek tot uitoefening van jouw rechten indient, zullen wij eerst en vooral jouw identiteit dienen te verifiëren. Om deze reden dien je bij jouw aanvraag een kopie te bezorgen van jouw identiteitskaart. 

De uitoefening van jouw rechten is in principe kosteloos. Wanneer jouw verzoek kennelijk ongegrond of buitensporig is, kunnen we steeds redelijke vergoeding aanrekenen in het licht van de gemaakte administratieve kosten. We kunnen er echter ook voor kiezen om geen gevolg te geven aan jouw verzoek. Je wordt desgevallend steeds op de hoogte gebracht van de redenen hiervoor.

In ieder geval brengen we jou steeds uiterlijk binnen een termijn van vier weken op de hoogte van het gevolg dat aan jouw verzoek wordt gegeven.

Indien en voor zover dit zou zijn voorzien in de toepasselijke Europese en Belgische regelgeving, heb je het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. In België is dit de gegevensbeschermingsautoriteit.

Artikel 7 – Wijzigingen 

We kunnen deze privacyverklaring te allen tijde eenzijdig wijzigen. Wijzigingen zullen steeds op deze pagina gepubliceerd worden zodat jij te allen tijde op de hoogte blijft van de verklaring van deze website.  

Artikel 8 – Bevoegdheidsbeding 

Deze verklaring wordt beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd overeenkomstig het Belgisch recht. Het Belgisch recht is exclusief van toepassing bij een eventueel geschil. De rechtbanken van het rechtsgebied Antwerpen zijn exclusief bevoegd, tenzij dwingend recht anders bepaalt.